Gia-cơ 4:8-10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
8
Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;
9
hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.
10
Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.