Gia-cơ 4:17 - Bản dịch Truyền thống
Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.