Gia-cơ 4:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.