Gia-cơ 4:10 - Bản dịch Truyền thống
Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.