Gia-cơ 2:7 - Bản dịch Truyền thống
Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao?