Gia-cơ 2:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.