Gia-cơ 2:26 - Bản dịch Truyền thống
Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.