Gia-cơ 2:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.