Gia-cơ 2:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?