Gia-cơ 2:13 - Bản dịch Truyền thống
Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.