Gia-cơ 2:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào.