Gia-cơ 1:8 - Bản dịch Truyền thống
ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.