Gia-cơ 1:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.