Gia-cơ 1:22-24 - Bản dịch Truyền thống
22
Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.
23
Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương,
24
thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.