Gia-cơ 1:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.