Gia-cơ 1:16-17 - Bản dịch Truyền thống
16
Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình:
17
mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.