Hê-bơ-rơ 9:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhứt đương còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở.