Hê-bơ-rơ 9:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì khi có chúc thơ, thì cần phải đợi đến kẻ trối chết đã hứa cho mình.