Hê-bơ-rơ 9:10 - Bản dịch Truyền thống
Đó chẳng qua là mạng lịnh của xác thịt, cũng như các kỳ ăn, uống rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy.