Hê-bơ-rơ 7:24 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay.