Hê-bơ-rơ 7:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, nầy là lời làm chứng cho Ngài rằng: Con làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.