Hê-bơ-rơ 7:12 - Bản dịch Truyền thống
Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi.