Hê-bơ-rơ 6:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề;