Hê-bơ-rơ 6:15 - Bản dịch Truyền thống
Ay, Ap-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa.