Hê-bơ-rơ 6:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Ap-ra-ham, và vì không thể chỉ Đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: