Hê-bơ-rơ 6:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.