Hê-bơ-rơ 5:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu,