Hê-bơ-rơ 5:6 - Bản dịch Truyền thống
Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.