Hê-bơ-rơ 5:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.