Hê-bơ-rơ 5:14 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.