Hê-bơ-rơ 4:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.