Hê-bơ-rơ 4:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại,