Hê-bơ-rơ 3:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài.