Hê-bơ-rơ 3:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhơn đó, ta giận dòng dõi nầy, Và phán rằng: lòng chúng nó lầm lạc luôn, Chẳng từng biết đường lối ta.