Hê-bơ-rơ 3:10 - Bản dịch Truyền thống
Nhơn đó, ta giận dòng dõi nầy, Và phán rằng: lòng chúng nó lầm lạc luôn, Chẳng từng biết đường lối ta.