Hê-bơ-rơ 2:2 - Bản dịch Truyền thống
Vì nên lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi,