Hê-bơ-rơ 2:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì nên lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi,