Hê-bơ-rơ 2:1 - Bản dịch Truyền thống
Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng.