Hê-bơ-rơ 13:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.