Hê-bơ-rơ 13:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?