Hê-bơ-rơ 13:23 - Bản dịch Truyền thống
Hãy biết rằng anh em chúng ta là Ti-mô-thê đã được thả ra; nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em.