Hê-bơ-rơ 13:16 - Bản dịch Truyền thống
Chớ quên việc lành và lòng bố thí, và sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.