Hê-bơ-rơ 13:13 - Bản dịch Truyền thống
Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục.