Hê-bơ-rơ 12:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?