Hê-bơ-rơ 12:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.