Hê-bơ-rơ 12:19 - Bản dịch Truyền thống
hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa;