Hê-bơ-rơ 12:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.