Hê-bơ-rơ 11:24 - Bản dịch Truyền thống
Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn,