Hê-bơ-rơ 11:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn,