Hê-bơ-rơ 11:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.