Hê-bơ-rơ 11:1 - Bản dịch Truyền thống
Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.