Hê-bơ-rơ 10:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến Trong sách có chép về tôi Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.