Hê-bơ-rơ 10:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!