Hê-bơ-rơ 10:30-31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
30
Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình.
31
Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!