Hê-bơ-rơ 10:27 - Bản dịch Truyền thống
nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.