Hê-bơ-rơ 10:19 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh,