Hê-bơ-rơ 10:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh,