Hê-bơ-rơ 10:17 - Bản dịch Truyền thống
Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.