Hê-bơ-rơ 10:14 - Bản dịch Truyền thống
Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.