Hê-bơ-rơ 10:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.